Статут
учнів  Дніпропетровського центру професійної освіти
Права і обов’язки учнів центру визначаються законодавством та цим статутом.

I. Учні центру мають право на:

1. Вибір професії, відповідно до своїх бажань і можливостей, вибір форм навчання, індивідуальних програм позакласних занять, рівнів професійної підготовки, які є в центрі, відповідно до виконуваних ними завдань.
2. Матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
3. Навчання професії за індивідуальною програмою.
4. Вибір для навчання предметів із числа дисциплін, які визначені навчальними планами для вибору.
5. Одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів, у тому числі за кордон.
6. Продовження освіти за професією, спеціальністю, відповідно до державної кваліфікації.
7. Безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією.
8. Участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях.
9. Безпечні і здорові умови навчання та праці, безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою базами навчального закладу.
10.  Оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством.
11.  Трудову діяльність в позаурочних час.
12.  Щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення.
13.  Перерву навчання в ДЦПО.
14.  Користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань.
15.  На захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства.
16.  Доступ до наявної інформації в галузях знань.
17.  Забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Учні центру зобов’язані:

1. Систематично і глибоко оволодівати знаннями, уміннями, навичками з професійної діяльності відповідно до кваліфікаційних вимог, відпрацьовувати уміння самостійно здобувати загальнокультурний рівень.
2. Відвідувати обов’язкові заняття і виконувати у встановлені терміни всі види завдань, що передбачені навчальними планами і програмами.
3. Дотримуватись статуту і правил внутрішнього розпорядку центру, трудової і технологічної дисципліни, вимог гігієни і охорони праці.
4. Дотримуватись чинного законодавства, моральних, етичних норм співжиття, брати активну участь у суспільно корисній праці і громадському житті ДЦПО та на  виробництві.

Додаткові види соціального і матеріального забезпечення учнів

1. Учням може надаватися додатково соціальна і матеріальна допомога за рахунок місцевих бюджетів, міністерств і відомств, підприємств, установ, організацій, коштів громадян, юридичних і фізичних осіб за межами України, благодійних організацій, а також з інших надходжень.
2. Під час виробничого навчання та практики учні  забезпечуються робочими місцями, безпечними та нешкідливими умовами праці.
3. Порядок оплати виконаної роботи під час виробничого навчання і практики визначається Кабінетом Міністрів України.
4. 50 % заробітку за виробниче навчання, практику учнів, які отримують стипендію і харчування за рахунок держави, може бути направлено на рахунок навчального закладу для зміцнення навчально – матеріальної бази, на соціальний  захист учнів, проведення культурно-спортивної роботи.
5. Громадяни іноземних держав, особи без громадянства, прийняті в ДЦПО, користуються правами і виконують всі обов’язки, що передбачені цим Статутом і правилами внутрішнього розпорядку.
6. За успіхи в навчанні,  оволодінні професією, активну участь у виробничій діяльності центру та інші досягнення для учнів встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення: цінні подарунки, подяки, похвальні листи та ін.
7. За систематичне порушення Статуту центру, правил внутрішнього розпорядку, низьку  успішність у навчанні до учня можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження, догана, сувора догана, відрахування  з ДЦПО.
8. Випускникам центру, які закінчили  повний курс навчання і успішно склали кваліфікаційну атестацію, видається диплом встановленого зразка, а учням, які не закінчили повного курсу навчання, але за результатами поетапної атестації їм встановлено професійну кваліфікацію – свідоцтво про рівень кваліфікації. Учням, що не закінчили повного курсу навчання  і не пройшли атестації, видається довідка.
9. Учням, що отримали повну загальну середню освіту  видається атестат про повну загальну середню освіту та диплом встановленого зразка.
10. Випускникам ДЦПО, які мають із спеціальних предметів та з виробничого навчання  підсумкові оцінки тільки високого рівня (10-12 б.),  не менш як  75  %  балів високого рівня з інших предметів, визначених в навчальних планах, а з решти предметів –  оцінки достатнього рівня  (9б.), склали випускну кваліфікаційну атестацію на високий рівень, мали зразкову поведінку, видається диплом з відзнакою.
11. Випускники, які одержали диплом з відзнакою, користуються перевагою при працевлаштуванні.

 166 Переглядів всього,  1 Переглядів сьогодні

Top